Gogol új jövőképe 18.

Gogol új jövőképe 18

Várárok Kupa Paintball Verseny Új jövőkép Gogol új jövőképe 18 gogol üzemmódról. Mader Béla az Egyetemi Könyvtár igazgatója, Dr. Patzkó Ágnes a Temesvár Bizottság titkára, Dr. Szondi Ildikó a Kulturális Bizottság titkára, Szabó Éva főmunkatárs, a szakirodalmi munkásság összeállítója. A technikai szerkesztésben közreműködött Dr. Rácz Béláné. Róna-Tas András: A kelet-európai pesszimizmus és a magyar felsőoktatás jővője rekto ri székfoglaló z egyetem vezetői Az Egyetemi Tanács A Kari Tanácsok új jövőkép a gogol üzemmódról Egyetemünk dolgozói Az egyetem dolgozóinak és hallgatóinak létszáma 81 83 Kitüntetésben részesítettek Vas- gyémánt- és aranydiplomával kitüntetettek 85 Tudományos fokozatot nyert oktatók.

Új jövőkép a gogol üzemmódról Tóth, secretary general of the University, at the meeting opening the academic year 11 Dr. Jóllehet egyeteműnk mindennapjai bővelkednek eseményekben, Úgy vélem, ebben az ünnepélyes órában nem tisztem a kőzelmúlt, vagy éppen a kőzeljövő történéseivel foglalkozni; ezekről vendégeink képet alkothatnak az egyetemi főtitkár beszámolójából, valamint a művelődési és kőzoktatási miniszter tanévnyitó leveléből. Helyénvalónak tartom azonban, hogy most, amikor az értelmiség felelőssége és megbecsülése legjobb reményeink szerint egyaránt nővekedni fog, felidézzem néhány nagy elme olyan gondolatait a társadalomról, amelyek elvezetnek az értelmiség helyének és hivatásának tárgyilagos kijelöléséhez A második világháború utáni években Norbert Wiener amerikai tudós két rendkivűli hatású könyvet tett közzé a társadalmakban, az élőlényekben és a gépekben végbemenő irányítási és információ-feldolgozási folyamatok közös törvényeiről.

A gondolat, hogy az ember, az általa alkotott társadalmak, és az általa létrehozott mesterséges rendszerek bizonyos értelemben hasonlóan viselkednek, ősrégi, és a tudomány története során vissza-visszatér.

A szó újra felbukkant Ampre-nél, a nagy fizikusnál, aki, a Maga az emberi test és a társadalom kőzti hasonlóság már Menenius Agri ppa klasszikus történetében megjelenik, aki a gyomor ellen fellázadt testrészek elsorvadásáról szóló mesével békítette meg az atyák ellen fellázadt római népet. Thomas Hobbes, amikor a Az ember és a gép közti párhuzam is a A gondolat Descartes-nál is megjelenik, egy évszázaddal később pedig a francia felvilágosító La Mettrie már kőnyvet ír az embergépről.

Ha tulajdon koruk nem is fogadta lelkesedéssel ezeket az analógiákat, századunkra mint metaforák közhelyekké, mint hipotézisek forrásai elfogadottá váltak.

Gogol új jövőképe 18

Egy lényeges ponton azonban a hasonlat látszólag tökéletlen maradt. Az ember is, a társadalom is képes arra, hogy újraalkossa önmagát.

Hogy az embernek mennyi látótávolságot kell látnia

Hasonlóképpen tartják fenn a társadalmat is dolgos tagjai. Mi több, az ember képes létrehozni saját hasonmását, utódját s a társadalmak életében ezzel párhuzamba állítható az a mód, ahogyan például Fönícia megalapította Karthágót, ahogyan B ri tannia létrehozta Ausztráliát.

Minderre a gépek — Gogol új jövőképe 18 mai gépek is új jövőkép a gogol üzemmódról a látásról és a szemről. Ám Norbe rt Wiener meggondolásaival nagyjából egyidőben Neuman János, aki a számítógép atyjaként vált közismertté, kimutatta, hogy lehetséges olyan gépet építeni, amely folyamatosan fenntartja önmagát, sőt létrehozza új jövőkép a gogol üzemmódról.

Mi tőbb, azt is bebizonyította, hogy az ilyen gép úgy is megalkotható, hogy bármilyen bonyolult —pontosan megadott — eljárások elvégzésére alkalmas legyen. Mindezzel Neumann lényegében azt a meghökkentő — és mind a tradicionális vallások, mind a modern emberközpontú ideológiák hivői számára nehezen elfogadható— tényt igazolta, hogy az emberek, az emberi társadalmak és az emberalkotta mesterséges rendszerek legfontosabb lehetőségeik szempontjából ekvivalensek egymással.

Új jövőkép a gogol üzemmódról a kibernetika egyik alapvető eredménye. Neumann János 42 évvel ezelőtt a kaliforniai műegyetemen — a nagyhírű Caltech-en — Gogol új jövőképe 18 tudománytörténeti jelentőségű előadásában felvázolta, milyen elemekből kell felépűlnie egy önmagát reprodukálni képes rendszernek.

És Gogol új jövőképe 18 az a pont, ahol az eddig elmondottak összekapcsolódnak mondanivalóm fő témájával, az értelmiség társadalmon belüli helyzetével és hivatásával. Neumann megállapításai ugyanis általánosan érvényesek, függetlenül attól, hogy milyen részekből — mechanikai vagy biológiai alkotóelemekből, élettelen tárgyakból vagy lelkes lényekből — épül fel a szóbanforgó önreprodukáló rendszer: Neumann elmélete érvényes tehát az emberi társadalomra is.

S ez elegendő ok arra, hogy az elmélet fő megállapí- 8 tását és annak alkalmazását a új jövőkép a gogol üzemmódról, mint önreprodukáló rendszerre dióhéjban vázoljam. Evkonyv 91 by SZTE Alma Mater - Issuu Talán az elmélet — különösen egy rövid előadás számára leegyszerűsített formájában — felszínesnek, triviálisnak tűnik; a belőle levonható következtetések azonban érdekesek és fontosak.

Neumann tézisei szerint egy önmagát reprodukáló rendszernek szükségképpen kell tartalmaznia négy alkotóelemet; ezeket szerkesztő automatának, másoló automatának, irányító berendezésnek és leírásnak nevezi. A szerkesztő automa ta bármely rendszer leírása alapján létrehozza magát a rendszert, új jövőkép a gogol üzemmódról másoló automata bármely leírást lemásol, az irányító berendezés működteti az előző két elemet, ősszehozva azokat a negyedik elemmel, ami nem más, mint az előző három elemből álló rendszer leírása.

A műszaki csengésű elnevezések ne hozzanak zavarba bennünket: ez a négy alkotóelem másszóval: részrendszer az emberi társadalmakban is fellelhető, és jellegzetesen elkűlöníthető.

A szerkesztő automatának az anyagi termelés rendszere felel meg, a másoló automatának a nevelés rendszere, Gogol új jövőképe 18 természetesen az oktatást is, az irányító berendezésnek Gogol új jövőképe 18 igazgatás, beleértve a törvényeket; végül e rendszerek együttesének leírása nem más, mint a tudomány, vagyis a társadalomra és anyagi környezetére vonatkozó ismeretek összessége.

S ezzel előttünk a látás magasabb, mint az ember áll a nagy gondolkozó elméletéből fakadó, megvilágosító erejű absztrakt vízió a társadalomról, amely négy egyenrangú elem — termelés, nevelés, igazgatás és tudomány — önfenntartó szövedéke. Tisztelt, kedves Öregdiákjaink! Önők 50, 60 új jövőkép a gogol üzemmódról éppen 65 évvel ezelőtt elindultak pályájukon s dolgos évtizedeiket az igazgatás vagy a nevelés szolgálatában töltötték.

Ekőzben a történelem szele végigsöpört országunkon. Jószándék és gyűlölet kavargásából egy új társadalmi rend jött létre és működött negyven éven át. A meghirdetett célokhoz azonban nem jutottunk el.

Új jövőkép a gogolról.

Hogyan is juthattunk volna, amikor a társadalmat vezérlő vulgarizált ideológia megszüntette a modern Leviatánban együtt munkáló négy elem egyensúlyát. A másik szerint az anyagi termeléstől különböző tevékenység improduktív, ami persze ártatlan tautológia lenne, ha az improduktivitás nem Gogol új jövőképe 18 jövőkép a gogol üzemmódról volna bántó jelentésárnyalatot. S mindezek az ál-igazságok a hírhedt maradék-elvhez vezettek: nevelésre, tudományra azt fordította az állam, ami a termelés igényeinek — s tegyük szem asztal, még új jövőkép a gogol üzemmódról más megalapozatl an igénynek — kielégítése után megmaradt.

Önök tegnap óta egyetemi polgárok, és forma szerint az elmúlt napon döntötték el, hogy értelmiségi — jogász vagy pedagógus — pályán kívánnak elindulni, tehetségük és hajlamuk szerint bekapcsolódva a tudomány művelésébe is. Hinni akarom, hogy a most kővetkező években erkölcsiekben és anyagiakban egyaránt helyreáll az értelmiségi pályák becsülete, s az Önők életében már nem kerül sor az értékek harmóniájának olyan megbomlására, amely két emberöltővel korábban indult pályatársaik életútját megnehezítette, s nem egyszer beárnyékolta.

Szolgáljon egyko ri diákjaink számára elégtételül, az újak számára pedig biztatásul Neumann János elméletének egyszerű, de mély konklúziója: nem létezhet önmagát újjáteremtő társadalom a pedagógusok, a jogászok, a tudósok munkájának megbecsülése nélkül.

Ezzel a gondolattal nyitom Gogol új jövőképe 18 a József Attila Tudományegyetem tanévét. Természetesen csupán néhány tény regisztrálására szorítkozhatunk, hiszen valamennyit felsorolni lehetetlen volna, a tartalmi Gogol új jövőképe 18 pedig nem mostani feladatunk. Nem kétséges, hogy az egyetem elsődleges funkciója az oktatás. Az elmúlt félévben az Állam- és Jogtudományi Karra an, a Bölcsészettudományi Karra en, a Természettudományi Karra an iratkoztak be, a látás egy időre élesen elvész egyetemünknek ősszesen hallgatója volt.

A most új jövőkép a gogol üzemmódról tanévre en iratkozhatnak be; a tavalyi gyel szemben az idén előéves hallgató kezdi Gogol új jövőképe 18 egyetemi tanulmányait. Az oktatás tartalmi gazdagodását mutatja, hogy a Jogi Kar és a Bölcsészkar szervezésében négy féléves t anfolyam keretében az újságírói ismeretek, postgradualis képzésként pedig a munkaügyi kapcsolatok oktatása indul szeptembertől. Az egyetem régóta hiányolt autonómiája újjáéledni látszik. Az oktatási kormányzatnak jelenleg érzékelhetően nincs hosszabb távú koncepciója a felsőoktatásról, s ez az egyetemeket aktivitásra serkenti.

  • Hová menjen, ha gyanítja agyrázkódását
  • Meddig láthatok el a távcsövemmel?, Hogy az embernek mennyi látótávolságot kell látnia

Jellemző, hogy a közelmúltban éppen az egyetemek sodró tiltakozása miatt vonta vissza a új jövőkép a gogol üzemmódról a felsőoktatási intézmények sze rvezeti és működési rendjére vonatkozó — egyébként valóban elhibázott — rendelettervezetét, s ezáltal felhatalmazást kaptak az egyetemek arra, hogy statutumaikat önállóan alkossák Gogol új jövőképe 18, csupán egy természetes korlátozás él: az oktatási törvényt nem sérthetik.

Egyetemi tanácsunk egy hónapon belűl esedékes megújítása is teljes mértékben az egyetem által megállapított módon megy végbe. Az egyetemek autonómiáját korlátozó rendelkezések csökkentése, illetve gyengülése s ezzel egyidejűleg az intézmények aktivitásának növekedése új együttműködési formákat hozott felszínre.

Egyeteműnk rektora, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola főigazgatója, új jövőkép a gogol üzemmódról Kertészeti Egyetem Élelmiszeripari Betűk magassága a szemvizsgálaton Karának főigazgatója, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Tagozatának főigazgatója, a Szegedi Hittudományi Főiskola rektora, valamint a Szent-Győrgyi Albert Orvostudományi Egyetem rektora Szegedi 11 Felsőoktatási Tanács létrehozását határozta el, kimondva, 'hogy e testület legfontosabb céljának a különböző oktatási köztük továbbképzési, felvételi stb.

Valószínűleg nem hasonlít majd arra, amit Vlagyimir Vojnovics leír a Moszkva című könyvében. További oldalak Ha minden rendben megy, látni fogom, hogy milyen Moszkva ben. Legfeljebb két dologban: hogy akkor is valamilyen bizánci típusú hatalom kezében lesz, bár az aktuális istenséget, amelynek a város hódol, másnak fogják majd hívni, talán Olajnak vagy Gáznak. És hogy a nyilvános vécékben akkor sem lesz vécépapír.

Az elmúlt tanévben hozta meg egyeteműnk tanácsa a politikai okok miatt hátrányt szenvedettek erkölcsi rehabilitációjáról szóló állásfoglalását illetve határozatát, amellyel súlyos erkőlcsi adósságát kívánta törleszteni. Ebben megállapította, hogy a múlt ismert történelmi-társadalmi körülményei között az egyetem sem kerülhette el, hogy oly an intézkedéseket tegyen, amelyek révén számos értékes munkatársát illetve kollégáját méltatlanul, politikai nézetei miatt kényszernyugdíjazta illetve von ta fegyelmi eljárás új jövőkép a gogol üzemmódról, majd bocsátotta el az egyetemről.

A Tanács e döntéseket az universitas szellemével ellentétesnek ítélte, azoktól magát elhatárolta, az érintetteknek, illetve hozzátartozóiknak mély sajnálatát fejezte ki és kinyilvánította, hogy őket töretlenül az Alma Mater legszélesebb közössége tagjainak tekinti. Egyetemünkön a rövidlátás előrehalad sokan ajánlották fel segítségüket az erdélyi magyaroknak.

Ennek összehangolására jött létre a Temesvár-Bizottság, amely szervezte az arra rászorulók támogatását, elsősorb an a velünk ismét újjáéledt testvérkapcsolatban lévő Temesvári Egyetemen, támogattuk magát az egyetemet, de sok más munkatársunk ezen kívül is tiszteletre méltó önzetlenséggel nyújtott segítő kezet az Erdélyből Gogol új jövőképe 18 érkezetteknek.

Oktatási-elhelyezési gondjainkat enyhíti új jövőkép a gogol üzemmódról a 3 db —illetve 88 férőhelyes — előadóterem, valamint az a 14 db — közötti férőhelyes — tanterem, amely e tanév kezdetén áll az oktatás Gogol új jövőképe 18. A Rákóczi téri volt megyei pártház az egyetem kezelésébe került, a sport myopia bekőltözhetnek oda a Jogi Kar oktatói, illetve a Gazdasági Igazgatóság dolgozói.

Az ország jelenlegi gazdasági helyzetéből eredően, sajnos, egyre csökken a kőzponti költségvetésből az egyetemnek jutó támogatás, ezért mi 12 is bekapcsolódunk azokba a hazai és külföldi programokba, részt veszünk azokon a pályázatokon, amelyek enyhíthetnek gondjainkon.

Hallgatóink kulturális érdeklődése és öntevékenysége igen kiterjedt, széleskörű. Egyetemi Énekkarunk 6 európai országban turnézott, 4 külföldi együttest fogadott és 8 hazai hangversenyen, rádiófellépésen nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Számos hazai és két külföldi fellépés hozott sikert számukra; vendégül láttak két külföldi csoportot is. A Új jövőkép a gogol üzemmódról meghívást kapott a casablancai nemzetkőzi diákfesztiválra.

Szűkös anyagiak miatt kőzvetlen veszélybe került a Szegedi Egyetem c. Mindannyiunk szerencséjére, jó szándékú segíteni akarás, nem különben a Szegedi Nyomda nagyvonalú támogatása nyomán újra a korábbi színvonalon jelenhet meg.

MIÉRT NEM OLTATNI?

Egyetemünkön az elmúlt tanévben új tanszékként kezdte meg működését az Ökológiai Tanszék. A Bölcsészettudományi Karon Őstörténeti Kutatócsoport alakult. Az utóbbi két intézményből és a korábbi Bolyai Intézet keretében működött Számítástudományi Tanszékből a Természettudományi Karon Informatikai Tanszékcsoport alakult.

A Marxizmus-Leninizmus Tanszékcsoport elnevezése előbb Társadalomelméleti Tanszékcsoportra változott, később megszűnt maga a tanszékcsoport is.

Egyetemünk vezetői karában is változások történtek.

Gogol új jövőképe 18

Burger Kálmán rektorhelyettesi megbízását az egyetemi tanács újabb 3 évre meghosszabbította. A tisztségüktől megváltaknak megköszönjük fáradozásaikat, az újonnan megbízottaknak jó munkát kívánunk. Egyetemünk meghívott professzora lett Péter László. Mindannyiuknak gratulálunk, s további eredményes munkát kívánunk. Tőbb, neves vendég látogatott el hozzánk a mögöttünk lévő két szemeszter idején.

Tisztelt egyetemi polgárok! Kedves barátaim! Egy régi hagyományt felújítva egy új hagyomány alapját szeretném lerakni azzal, hogy a rektori jelvények átvételekor az új rektor székfoglaló beszédben vázolja az egyetemet is valamilyen formában érintő tudományos nézeteit.

Öt medikus diák kísérletezésbe kezd: önmagukat használva alanyként halálközeli állapotba jutnak, hogy megtudják, mi vár rájuk a túloldalon. Közgondolkodásunk, tőbbek között azért, mert nagy nyomás alól szabadult fel, tele van pontatlanhomályos fogalmakkal, amelyeknek mindennapi használata újabb és újabb zavarokhoz vezet. Kétségtelen tapasztalatunk, hogy az országnak rossz a közhangulata, ami igazából csak részben érthető. Egy egyedülálló történeti változásnak vagyunk tanúi és egyszersmind résztvevői.

Olyan forradalmi változást tapasztalunk, amelyet az elkövetkezendő történetírás csendes forradalomnak, és minden bizonnyal rosszkedvűen csendes forradalomnak fog nevezni. Az eufória elillanását nem a bizakodó derű, a rövidlátást egy szemen kezelik a rosszkedv, a pesszimizmus kővette.

Mindannyi an olvastuk a Gallup intézet jelentését, amely sze rint Magyarország Európa legpesszimistább országa. Kővetkezik-e ez pusztán abból, hogy a társadalom többsége ösztőnősen, s egyesek tényszerűen is tudatában vannak annak, hogy gazdasági, s több vonatkozásban társadalmi helyzetük rossz?

Bármilyen egyszerű lenne látási potenciál Gogol új Gogol új jövőképe 18 18 válaszolni, a kérdés igazából mégsem így vetődik fel. A Magyar Értelmező Kéziszótár a pesszimista, a borúlátó új jövőkép a gogol üzemmódról rt a következőképpen határozza meg: aki minden ben csak a kedvezőtlent látja meg, és aki a jövőtől nem vár semmi jót.

Ha a kérdést innen közelítjük meg, akkor a pesszimizmus a lélektani alkat kérdése. Teller Ede nemrégiben úgy fogalmazott, hogyan lehet gyógyítani a látást mínusz 3 az optimista az az ember, aki azt hiszi, hogy a jövő jobb lesz, a pesszimista az, aki tudja, hogy rosszabb lesz. Bármilyen szellemesek is az ilyen és hasonló meghatározások, keveredik bennük a hit és a tudás, a várakozás és az ismeret.

További oldalak Aki tudja, hogy milyen rossz a helyzet, az nem 17 pesszimista, az realista.

Valójában az látásélesség 0 kezelés pesszimista, aki függetlenül a valóságos helyzettől borúlátó, semmi jót nem vár a jövőtől. Ha ez így v anakkor a következő kérdésünk az lehet, hogy vajon az egyes történelmi régiókban a pesszimista és az optimista alkatú emberek egyenlően vannak-e elosztva? Ugyanis, amennyiben ez a pesszimista alkat kizárólag egy egyéni lélektani tény, akkor azt kell feltételemünk, hogy az optimista és a pesszimista emberek aránya statisztikailag minden populációban azonos.

Ha azonb an a pesszimista és az optimista emberek eloszlásában területenként különbségeket tapasztalunk, márpedig tapasztalunk, akkor eb ben a társadalomnak illetve a történelmi hagyományoknak is szerepe v an. Ebben az esetben meg kell adni azt a társadalmi okot, amely miatt a Gogol új jövőképe 18 és az optimista emberek eloszlása régiónként eltérő.

Gogol új jövőképe 18

Látásélesség az atropin becsepegtetése után Úgy látjuk, hogy az optimizmus illetve pesszimizmus nem pusztán egyéni világlátás, h anem függ bizonyos társadalomlélektani tényezőktől.

Nem mindegy ugyanis, hogy a társadalmi közeg melyik magatartást jutalmazza. S itt válik Gogol új jövőképe 18 kérdés társadalmi kérdéssé.

Egy ember teljesen sík terepen mennyi kilométerre látna el? Hogy az embernek mennyi látótávolságot kell látnia Tartalom Milyen messze látunk szabad szemmel? Sorozatunk első részében azt gyűjtöttük össze, milyen messze láthatunk szárazföldön szabad szemmel optimális körülmények között, feltételezve az éleslátást. A közelítő számítás szerint a horizont-távolság a látómagasság négyzetgyökével arányos, azaz például a magasságot megnégyszerezve a horizont megduplázódik. Az előbb említett 4,5 km kevésnek tűnhet, mert a tapasztalat szerint az ennél sokkal messzebb levő épületek, fák, hajók is láthatók.

Vannak közösségek, illetve történeti korok, amikor a társadalmi kőzeg azt várja el, hogy tagjai pesszimista módon nyilvánuljanak meg.

Lásd még