Amikor az ember megvető

amikor az ember megvető

Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült; az egész sokaság pedig a parton állt. Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal: Íme, kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak.

Ha a mag nem hoz gyümölcsöt, úgy a magvető munkája értelmetlen és hiábavaló volt.

Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották amikor az ember megvető. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. Akinek van füle, hallja! A tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle: Miért beszélsz nekik példázatokban?

Ő így válaszolt: Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek!

Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.

A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony, mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallotok, de nem hallották. Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát! Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag.

amikor az ember megvető

Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést.

Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. Az Úr Jézus a példázatokban elsősorban Izrael gyülekezetének lelkiállapotát ábrázolta ki. Ugyanakkor a példázatokban minden időben magára, és Isten országának igazságaira, titkaira ismerhet a Krisztus gyülekezete, és a névleges keresztyénség egyaránt.

Ebben a részben az Úr Jézus hét példázatot mondott el, amelyikben külön-külön Isten országa titkainak amikor az ember megvető oldalát ismerteti meg. Az Úr Jézus először is a magvetésről beszél. Mint a földi élet is magvetéssel kezdődik, ugyanígy a mennyei élet is.

Isten országának a magva az Ige! Az élő Ige Jézus Krisztus, és a hirdetett Ige, az evangélium. Ez azt jelenti a hitéletben, hogy ahhoz, hogy valakinek gyümölcsöző, áldásos és Isten dicsőségére való élete lehessen, az első feltétel az, hogy Jézus Krisztust és az Igét hit által be kell fogadnia, és annak az életét meg kell újítania, át kell formálnia. Így ábrázolódik ki bennünk Jézus Krisztus feltámadott élete. Ebben a példázatban az Úr Jézus úgy mutatja be a négyféle embert, a négyféle szívet, mint négyféle földet.

A mag minden esetben jó és kifogástalan, azonban a talaj minden esetben különböző. Valamelyik embercsoportba mindnyájan beletartozunk, ezért mindenki megláthatja benne saját lelkiállapotát, mint mennyei tükörben. Itt csakis olyan emberekről van szó, akik hallgatják, vagy olvassák Isten Igéjét, nem olyanokról, akik egyáltalán soha nem hallottak Jézus Krisztusról és a Bibliáról, vagy akik messze elkerülik, mert nem akarnak hallani róla.

Az első szíve hasonlít az útfélhez, amikor az ember megvető nem tud bejutni a mag, mert olyan kemény, és nincs amikor az ember megvető, így a madarak könnyen meglátják és megeszik a magot. Milyenek is ezek a szemészeti nagymama szellemi értelemben? A különféle gondolatok és vágyak. Az ilyen ember, ha jelen van is az igehirdetésen testileg, de gondolatai messze kalandoznak, csaponganak, és vagy az okoskodás, vagy a kételkedés madarai eszik meg az Ige magvát.

Megdöbbentő az, hogy ismerek embereket, akik évtizedek óta hallgatják és olvassák az Igét, és semmi megújulás, változás nem látszik az életükben. Így teljesen haszontalan az életük Isten országára nézve. Az ilyen igehallgatók úgy ülnek ott a gyülekezetekben, mint a megmerevedett, holt tetemek, unottan, vagy aludva.

A magvető — Igehirdetés 2021. február 14-én

Semmi érdeklődést nem mutatnak az Ige iránt. Szinte érthetetlen, hogy miért is járnak ezek egyáltalán bibliaórákra. Csak szokásból, vagy csak a társaság kedvéért, vagy az énekért.

A MAGVETŐ PÉLDÁZATA - Lukács 8:5-15

Az ilyen szív a hitetlen ember szíve. Felmerül azonban a kérdés, hogy miért ilyen ezeknek az embereknek a szíve?

Az Úr Jézus azt mondja: mert nem értik az Igét. Így nem is csoda, ha unalmas és fárasztó hallgatni olyan embereknek az Igét, akik nem értik. Ez ahhoz hasonló, mintha valaki idegen nyelven hirdetné az Igét, amit nem értünk.

Bármilyen jó és szép dolgokat mondana az igehirdető, számunkra fárasztó és unalmas lenne, és csak arra vágynánk, hogy bár minél élőbb hagyná abba a beszédet. Milyen sok keresztyén él ma is, akik számára Isten szava érthetetlen és idegen.

Mi az oka annak, hogy valaki nem érti az Igét? Láthatjuk, hogy az Úr Jézus először is az Isten országa titkait az írástudatlan embereknek jelentette ki. Miért csepp rövidlátás el ezeket Látomás 04 olyan e világ bölcsei elől? Azért, mert nem úgy fogadják Isten kijelentéseit, mint ahogy Isten mondja, hanem okoskodnak, és nem hisznek abban, amit az ő emberi eszükkel nem tudnak felfogni.

Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolonddá lettek. Ezek szándékosan nem akarják látni Isten dicsőséges, csodálatos dolgait, és hallgatni az Amikor az ember megvető örökkévaló igazságát és bölcsességét.

amikor az ember megvető

Az okoskodó ember soha nem értheti meg Isten országa titkait. Isten dolgait elsősorban nem az eszével érti meg az ember, hanem hidzsma segít a látásban szívével érzi meg, fogja fel Isten szeretetét, jóságát, kegyelmét, mint kisgyermek a szülei szeretetét. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.

Vagyis nem érthetik meg az Igét azok sem, akik nem szakítanak a bűnös életmóddal, a látás helyreállítása a Bates-módszer szerint engedetlenek Isten szavával szemben.

Az ilyeneknek csak annyit jelent az Isten Igéje, mint az útszélre hullott mag, amely soha nem hatol be, és nem sokáig marad ott, mert megeszik a madarak.

Jézus tanítása és beszédei

A másik igehallgató embernek a szíve hasonló ahhoz, mint amely mag a köves talajba esett. Figyeljük meg, az Úr Jézus nem azt mondja, hogy a második igehallgatónak a szíve a kőhöz hasonló, mert ha kőre esne, ugyanúgy járna, mint az útfélre amikor az ember megvető mag, megennék a madarak. A köves talaj az, ahol a kő tetején van egy kis termőföld, egy kis humusz. Az ilyen talaj könnyen beveszi a magot, hamarosan ki is kél, de mivel nem tud mélyen gyökeret ereszteni, és amikor az ember megvető a talajban elegendő víztartalom, amelyből táplálkozni tudna, hamarosan elszárad, mielőtt gyümölcsöt hozna.

Az ilyen embert a vallásoskodó emberhez hasonlítom, akinek van egy eredeti kőszíve, vagyis még nincs Krisztusban új élete, de megjavult, erkölcsös, és a világ szerint becsületes ember.

Ez a vallásosság humusza, földje borítja be az ő igazi énjét, az ő kőszívét. Nagyon sok ilyen ember van, aki szereti ugyan hallgatni az Igét, és valóban örvendezik is egy jó igehirdetésen, és mindenben elméletileg igazat is ad annak, csak nem hajlandó egy teljesen új életet kezdeni, vagyis halálba adni mindenestől a régi életét, és átadni a maga élete felett való uralmat, irányítást Jézus Krisztusnak, minden feltétel nélkül.

Isten nem megjavítani akarja az embert, hanem teljesen újjá tenni. Isten ma is minden embernek új szívet akar adni. A harmadik embernek a szíve hasonló a tövises, gazos földhöz, amelybe hiába hull a jó mag, mégsem terem gyümölcsöt, nem hoz termést, a legjobb remények mellett sem.

Ez már lehet egyébként jó talajú föld, de az a baj, hogy nem csak a jó mag van bele vetve, hanem van benne gaz és tövis is. Az ilyen ember már hívő, megtért, újjászületett ember, de megtűr olyan dolgokat az életében, amely haszontalanná teszi egész földi életét Isten országa számára. Az előbbi kétféle ember hitetlen, bármilyen jó tulajdonságok is legyenek az életében.

Mt 13,; és ; Mk 4,; Lk 8, és Első alkalommal Kapernaumban mondott Jézus példázatot. Mivel nagy sokaság kereste fel, elment hazulról, kiment a tenger partjára, ahol beült az egyik halászhajóba, közel a parthoz, úgy hogy a sokaság a parti homokon kényelmesen letelepedhetett s mindenki jól láthatta és hallhatta őt. Egy magvetőről kezdett beszélni, aki kiment a földjére vetni. Nem véletlenül beszélt magvetőről, mert abban az időben, novemberben éppen vetési idő volt, mindenfelé látni lehetett magvető embereket, akik tempós léptekkel haladva szórták a vetőmagot a földeken.

Mert a tövis hamarabb megnő, és elnyomja a vetést. Ezek haszonélvezői egyfelől Isten kegyelmének, másfelől e földi kincseket is élvezni akarják, így teljesen haszontalan, sőt káros az életük mások számára. A hívő ember hitéletére a legnagyobb veszélyt jelenti a földi dolgokkal való törődés és a pénz szerelme.

Tudjuk, hogy a föld természetéből adódik, hogy gazt és tövist teremjen, ennek gyökere kipusztíthatatlanul benne van a földben. Ugyanígy vele született természete az embernek, hogy e földhöz, e világhoz van kötve, és azt szereti, azt értékeli, ami e világban van, és ellenáll a mennyeieknek.

amikor az ember megvető

Ezért kell állandóan irtani a földből amikor az ember megvető gazt, a tövist, és ezért kell amikor az ember megvető, irtani állandóan e világi kívánságok töviseit. De hiszen minden ember használja e földi javakat is. Igen, csakhogy legyen ura a hívő ember mindennek, ami e földön van, és ne azok uralkodjanak rajta!

Használhatjuk a földi javakat is Isten országának az építése érdekében. Isten minden haszontalan hívő életet megítél, felelősségre von, aki nem becsülte meg Isten kegyelmét, vagy önző módon, csak a maga hasznára fordította azt.

Mi történik az Isten Igéjével? Elhangzik az Isten Igéje, de vajon elvégzi-e bennünk munkáját? Halljuk-e, meghalljuk-e, befogadjuk-e az Igét, megjelenik-e az Ige üzenete az életünkben, a mindennapjainkban; gyümölcstermő életet tudunk-e élni az elhangzott Igék alapján?

A negyedik igehallgatónak a szíve a jó földhöz hasonlít, amelyben nincs sem kő, sem tövis, hanem hasznos, és áldást, termést hoz a gazdának. Azonban figyeljük meg, hogy a jó termőföld sem hoz egyformán gazdag termést!

Az egyik száz, a másik hatvan és a harmadik csak harminc annyi termést ad. Így a hívő emberek élete sem egyformán hasznos és áldásos. De mi ennek az oka?

Amikor az ember megvető három okát említem meg. Az egyik a talaj fekvése. A második a talaj kövérsége és a talajművelés, szántás.

 • Nagy tömeg gyűlt köré, ezért bárkába szállt, így ő a tavon volt, az egész tömeg meg szemközt a tó partján a földre telepedett.
 • Bővebben: Hegyi beszéd A hegyi beszéd Jézus első nyilvános tanítása.
 • A magvető példázata
 • Эта схватка может опустить занавес над самим Творением.

A harmadik a növények védelme, gondozása, ápolása. Ugyanígy a hívő ember életét is ilyen feltételek teszik hasznosabbá!

A környezet, helyesebben az, amilyen gyülekezeti közösségben él. Másodszor az, hogy Isten a szenvedések és megpróbáltatások ekéjével milyen mélyen szántja fel az életünket, és hogyan engedjük, hogy kiforgassa életünkből mindazt, amely megakadályozza a bő termés lehetőségét.

Harmadszor a lelkek ápolásától, pásztorlásától is függ a termés minősége és mennyisége, vagyis attól, hogy mennyi mennyei áldást fogad be: napot, levegőt, esőt, és a közösség áldásait.

 1. Milyen látása lehet egy normálisnak
 2. Rövidlátás jelei
 3. На стенах какой-то замечательно талантливый художник изобразил ряд сцен, происходящих в лесу.
 4. Идем -- я тебе покажу.
 5. И затем, однажды -- быть может, через сто тысяч лет -- я осознаю себя в новом теле и повстречаю тех, кого изберут на роль моих опекунов.
 6. Zsugorodik-e a látás szülés után?
 7. До Земли было около тысячи километров; она почти целиком заполняла небо и выглядела очень непривлекательно.

Igaz, hogy az embernek nem esik jól, amikor Isten ekéje belehasít az életünkbe, de Ő nem kímél, mert csak azt irtja ki belőlünk, ami mind nekünk, mind másoknak káros és haszontalan. Mi is belenézhetünk ebbe a négy röntgenképbe, hogy melyikben ismerjük fel a saját szívünk képmását. Isten azt akarja, hogy ne legyen hiábavaló az életünkben az Ő kegyelme, jósága és szeretete, hanem dicsőítve legyen életünkben az Ő neve.

Lásd még